۱۳۹۵ تیر ۸, سه‌شنبه

خانم/آقای پروردگار
ممکنه ازت خواهش کنم که لطفا دست از ناگهانی بردن آدم ها برداری؟
چرا اینقدر صفر و یکی آخر؟
یکی را از 80 تا 95 سالگی توی تخت به شکل جسد زنده نگه میداری و خودش و اطرافیان 60 سال به بالایش را عذاب میدهی دور همی.
یکی دیگر را با تصادف/ سکته قلبی/ سکته مغزی ظرف 30 ثانیه نیست و نابود میکنی و مجمعی از آشفتگان و همیشه در شوک باقی ماندگان را باقی میگذاری.
خدای من، آدم ها تحملش را ندارند.
لطفا کمی ملایم تر باش.